آدرس پست الکترونیکی : admin@irhk.ir
شماره تماس :
08314282668

آدرس : کرمانشاه - بلوار پرستار- بیمارستان امام رضا(ع)