·       ایمنی بیمار

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی

 

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی شامل ۳ دسته استانداردهای الزامی، اساسی و پیشرفته می باشد.

تعداد استانداردهای الزامی ۲۰ مورد، استانداردهای اساسی ۹۰ مورد و استانداردهای پیشرفته ۳۰ مورد می باشد.

اگر بیمارستانی موفق به اجرایی نمودن ۱۰۰ درصد استانداردهای الزامی و هر میزان از استانداردهای اساسی و پیشرفته گردید، به عنوان بیمارستان سطح یک ایمن یا دوستدار ایمنی شناخته می شود؛ اگر بیمارستانی موفق به استقرار ۱۰۰ درصد استانداردهای الزامی و ۶۰ تا ۸۹ درصد استانداردهای اساسی و هر میزان از استانداردهای پیشرفته گردید به عنوان سطح دو ایمنی شناخته می شود؛ در صورتی که بیمارستانی موفق به استقرار ۱۰۰ درصد استانداردهای الزامی بالاتر از ۹۰ درصد استانداردهای اساسی و هر میزان از استانداردهای پیشرفته به عنوان سطح ۳ شناخته می شود و در صورتی بیمارستانی موفق به استقرار ۱۰۰ درصد استانداردهای الزامی بالاتر از ۹۰ درصد استانداردهای اساسی و بالاتر از ۸۰ درصد استانداردهای پیشرفته شود سطح چهار ایمنی شناخته می شود.

 

·       استانداردهای الزامی بیمار

 

A : محور حاکمیت و رهبری شامل ۹ استاندارد

 •         اولویت بخشیدن به ایمنی بیمار در برنامه استراتژیک بیمارستان
 •           تعیین و انتخاب کارشناسی مسئول ایمنی بیمار با امتیازات لازم به عنوان مسئول و پاسخگویی برنامه ایمنی بیمار
 •           انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
 •          تعیین و انتخاب مدیر هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر
 •           برگزاری جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر و معلولیتها بصورت مرتب
 •            تهیه تجهیزات ضروری در بیمارستان و تضمین وجود آنها توسط بیمارستان
 •          ضد عفونی نمودن مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد توسط بیمارستان
 •         تضمین ارتقاء ضد عفونی و استریلیزاسیون با تهیه وسایل و تجهیزات کافی توسط بیمارستان
 •          استخدام و بکارگیری کادر بالینی حائز شرایط لازم جهت ارائه خدمات و مراقبتهای درمانی

B : محور جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه

پزشک قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی، تشخیصی، تهاجمی، کلیه خطرات منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به بیمار توضیح داده و با حضور پرستار رضایت نامه را امضاء می نماید (پزشک، پرستار، بیمار، همراه بیمار).

شناسایی بیمار حداقل با ۲ شناسه (شماره اتاق و تخت جزء این شناسه نمی باشد).

 

C : محور خدمات بالینی و مبتنی بر شواهد علمی

 •         تعبیه کانال های ارتباطی همواره آزاد جهت اعلام اضطراری نتایج حیاتی آزمایشات توسط بیمارستان
 •           روال های مطمئن برای اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص
 •          اجرائی نمودن برنامه پیشگیری و کنترل عفونت بر اساس راهنمای کشوری
 •            تـضمـین و ضـد عـفونـی و اسـتریـلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات پزشکی، تأکید خاص بر واحدها و بخشهای پرخطر توسط بیمارستان
 •         اجرائی نمودن نظام هموویژیولانس
 •         تضمین دسترسی به داروهای حیاتی را در تمامی ساعات شبانه روز

D: محور محیط ایمن

·         اجرائی نمودن راهنمای مدیریت دفع پسماندهای بهداشتی- درمانی

·         اجرائی نمودن راهنمای مدیریت دفع پسماندهای نوک تیز و برنده

 

·       توصیه های ۹ گانه WHO  (9 راه حل ایمنی)

 ۱. توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

 ۲. توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

 ۳. ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

 ۴. انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

 ۵. کنترل غلظت محلول های الکترولیت

 ۶. اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات

 ۷. اطمینان از اتصالات نادرست سوند و لوله ها

 8. استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

 9. بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی