ارزش های سازمانی مرکز آموزشی، درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه


ارزش های سازمانی

ارزش های محوری اصول اعتقادی دیرپا و اساسی یک سازمان بوده، باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه می شود. ارزشهای محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای جاویدان به هیچ توجیهی نیاز ندارند و برای درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند.

با جمع بندی های انجام شده، ارزش های محوری در مرکز درمانی امام رضا (ع) عبارتند از:

  • پایبندی به استقرار و استمرار بهبود کیفیت
  • پایبندی به استقرار و استمرار ایمنی بیمار
  • رعایت عدالت در دسترسی به ارائه خدمات
  • رعایت نظم و انضباط کاری، شئونات و اخلاق اسلامی
  • دانش محوری و شایسته سالاری
  • حفظ شأن و کرامت انسانی
  • مشارکت جوئی ذینفعان
  • پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
  • اعتقاد به آموزش مداوم ذینفعان و توانمندسازی کارکنان