اهداف کلان سازمان

به منظور تعیین اهداف در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)، تیم رهبری از طریق  تکمیل پرسشنامه های تهیه  شده اقدام به تعیین اهداف اولیه نمود و سپس این  اهداف و جلسات مشورتی با مدیران ارشد سازمان و تیم راهبردی مورد جمعبندی قرار گرفت که براساس آن اهداف ذیل به عنوان اهداف کلان سازمان برای 5 سال آینده تعیین گردیدند.

  • بهبود استمرار کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
  • استقرار طرح تحول نظام سلامت
  • بهبود مستمر ایمنی بیمار
  • استقرار نظام بیمارستان های ارتقاء  دهنده سلامت
  • بهبود نظام مدیریت منابع (انسانی، مالی، ساختاری و اطلاعاتی)