مرکز تحقیقات اصلاح سبک زندگی

 

نقشه و موقعیت قرار گیری :

در پارکینگ بیمارستان، جنب پاویون انتظامات واقع شده است.

مقررات داخلی :

1. حضور به موقع پرسنل

2. نصب کارت شناسایی عکس دار

3. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم  مرکز 

4. برگزاری جلسات کارشناسان پژوهش و برگزاری جلسات متخصصین طب ورزشی

محدوده عملکرد:

1. این واحد تحت نظر مدیر عامل بیمارستان فعالیت می نماید.

2. تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

3. نگارش مقالات معتبر علمی

الزامات کیفی:

1. تحقق استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی به منظور تأمین و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات و رعایت حقوق گیرنده خدمت

الزامات ایمنی و شغلی:

1. فضای فیزیکی کافی

2. محیطی ساکت بانور طبیعی

3. اینترنت پرسرعت