گروه های آموزشی

دفاتر گروه های آموزشی

شامل دفاتر گروه داخلی - عفونی - قلب - طب ورزش- بیهوشی- طب اورژانس - زنان- ارتوپدی -کودکان - پاتولوژی - نورولوژی- نروسرجری - جراحی - ارولوژی- رادیولوژی می باشند که در سطح 3 بیمارستان واقع گردیده اند.

اعضای گروه های آموزشی شامل مدیر گروه، معاون آموزشی گروه، اساتیدگروه (اعضاء هئیت علمی)، کارشناس آموزش گروه،دستیاران، کارورزان ، کارآموزان می باشند.

هر گروه آموزشی برنامه های آموزشی مربوطه شامل مورنینگ ریپورت، ژورنال کلاب ،Work Shop کنفرانس اساتید، کنفرانس رزیدنتی، برنامه آموزشی درمانگاه را در طول هفته جهت کلیه فراگیران (دستیاران ،کارورزان و کارآموزان )ارائه می نمایند.

هر گروه آموزشی ماهیانه حداقل 2 برنامه مورنینگ ریپورت، راند ، ژورنال را به روشEBM با استفاده از جستجوی مقالات از طریق کتابخانه دیجیتال در کلاس A که توسط معاونت آموزشی، مرکز برنامه ریزی می گردد اجرا می نمایند.