تماس با ما

مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه

تلفن: 20 - 00 63 27 34 - 83 98+

فکس: 00 63 27 34 - 83 98+

آدرس: کرمانشاه - انتهای بلوار پرستار - جنب دانشکده پزشکی

کد پستی: 75333 - 67427

پست الکترونیک: irhk [at] kums.ac.ir