مشروح خبر

رضایت رییس بیمارستان از حوزه پرستاری و تاکید بر همدلی وهمکاری

رضایت رییس بیمارستان از حوزه پرستاری و تاکید بر همدلی وهمکاری
 
رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) درجلسه ای که باحضور سرپرستاران مرکز درروز شنبه هیجدهم خرداد درکلاس Aبرگزار شد با اعلام رضایت ازعملکرد حوزه پرستاری گفت:
درحوزه ی پرستاری کمترین مشکل را داریم ونمره عملکرد دفتر پرستاری قابل قبول است.
 
دکتر سروش ادامه داد:با همکاری وهمدلی می توانیم به نقاط قوت بیمارستان درهرکدام ازبخشها ببالیم .
وی گفت:نتایج حاصل از سان نرس باید روزانه به معاونت درمان بیمارستان گزارش شود .
رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه شرایطی که درآن واقع هستیم شرایط سختی است ،خطاب به سرپرستاران اظهارکرد: همه ماوظیفه داریم درآمدها رامدیریت کنیم ،درمصرف صرفه جویی کنیم ودربحث کسورات درپرونده ها با حساسیت بیشتری عمل کنیم .
دکتر سروش درادامه،حضور فیزیکی وزود آمدن ودیر رفتن سرپرستار رامهم دانست وافزود: سرپرستاران باید درخصوص اعمال مقررات وضوابط وآیین نامه ها دقت داشته باشند واگر کاستی در مسائل آموزشی پرسنل هست  باید نیاز سنجی کنند وبه واحد اموزش ضمن خدمت ارجاع دهند ودرمواردی خودسرپرستار وقتی را به آموزش به پرسنل اختصاص دهد..
 
وی درپایان با بیان اینکه حرف اول وآخر ما بایستی اخلاق حرفه ای باشدگفت: دربرخورد بامردم باید بارعایت اخلاق حرفه ای، رضایتمندی مراجعین مورد توجه قرارگیرد . .
وی گفت:نتایج حاصل از سان نرس باید روزانه به معاونت درمان بیمارستان گزارش شود .
رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه شرایطی که درآن واقع هستیم شرایط سختی است ،خطاب به سرپرستاران اظهارکرد: همه ماوظیفه داریم درآمدها رامدیریت کنیم ،درمصرف صرفه جویی کنیم ودربحث کسورات درپرونده ها با حساسیت بیشتری عمل کنیم .
دکتر سروش درادامه،حضور فیزیکی وزود آمدن ودیر رفتن سرپرستار رامهم دانست وافزود: سرپرستاران باید درخصوص اعمال مقررات وضوابط وآیین نامه ها دقت داشته باشندو درمسائل آموزشی هم اگر کاستی  مشاهده میشود باید نیاز سنجی کنند وبه واحد اموزش ضمن خدمت ارجاع دهند ودرمواردی خودسرپرستار وقتی را به آموزش به پرسنل اختصاص دهد..
 
وی درپایان با بیان اینکه حرف اول وآخر ما بایستی اخلاق حرفه ای باشدگفت: دربرخورد بامردم باید بارعایت اخلاق حرفه ای، رضایتمندی مراجعین مورد توجه قرارگیرد .
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید