مشروح خبر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه UPS با توان (100,300KVA)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه UPS با توان (100,300KVA)
مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه UPS با توان (100,300KVA) خود را با شماره ثبت  2098030292000015 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز چهارشنبه   به تاریخ29/3/98   می باشد.
1)  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه  تاریخ  1/4/98  می باشد.
2)   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14 روز چهارشنبه  تاریخ 12/4/98   می باشد.
3)   زمان بازگشایی پاکتها: ساعت9 صبح روز پنجشنبه تاریخ13/4/98  می باشد.
4)   اطلاعات تماس  با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : کرمانشاه- انتهای بلوار پرستار- مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)   می باشد.
5)   سپرده شرکت درمناقصه 000/000/500 ریال(پانصد میلیون  ریال  ) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104751378002  بانک صادرات شعبه  شهرک معلم بنام  مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) می باشد.
6)  محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،انتهای بلوار پرستار-مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) ـ واحد حراست می باشد.
7)   محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،انتهای بلوار پرستار،مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع ) ،دفتر ریاست   می باشد
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۱۶

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید