مشروح خبر

انتخابات هیات مدیره مجمع خیرین مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

انتخابات هیات مدیره مجمع خیرین مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

انتخاب هیات مدیره مجمع خیرین بیمارستان امام رضا(ع)روز دوشنبه اول مهر باشرکت مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان وخیرین دانشگاه علوم پزشکی درسالن جلسات این بیمارستان  برگزار شد.

اردشیرشهبازی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان گفت :درمجمع خیرین سلامت کشور ۷۰۰۰پروژه درمناطق محروم دردست داریم که ۴۵۰۰پروژه به اتمام رسیده است ودر حال حاضرمانه تنهااز خیرین داخل کشور بلکه کمکهایی راازخیرین خارج کشوردرجهت اهداف این مجمع دریافت کرده ایم.

دکترسروش رییس بیمارستان امام رضا(ع)با اشاره به اینکه این تشکل باید بصورت بازویی کمکی درکنار بیماران این بیمارستان ورفع نیازهای آنان باشد گفت: پیشبردوتسهیل کارخیرین نیازمند همراهی مسئولین وانعطاف پذیری قانون است وحمایت ازبیماران ناتوان درپرداخت هزینه های بیمارستانی وهمچنین پیگیری های پس ازترخیص بایددراولویت کارمجمع خیرین بیمارستانی قراربگیرد.

دکترقلعه سفیدی مدیرخیرین دانشگاه دراین جلسه اظهارکرد :بخشنامه تشکیل مجمع خیرین بیمارستانی ازسال ۹۵ابلاغ شده واکنون زیر نظرخیرین ومشارکتهای مردمی دانشگاه فعالیت میکند ویکی ازسنجه های اعتباربخشی بیمارستانی است.

خانم سکوتی کارشناس مشارکتهای مردمی وامورخیرین دانشگاه نیز گفت: هدف اصلی این مجمع سازماندهی وهماهنگ کردن کمکهای مردمی وخیرین درجهت کمک به بیماران وبیمارستانهابه سه صورت است:

-رفع نیازهای درمانی،توسعه بخشهای بیمارستانی وخرید  تجهیزات

وی همچنین افزود:این مجمع، یک تشکل  غیردولتی وغیر سیاسی وداوطلبانه وغیر وابسته است  واعضای هیئت مدیره تصمیم گیرن اصلی مجمع هستند  ومددکار اجتماعی بیمارستان بعنوان دبیر این مجمع فعالیت میکند
۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید