کمیته ارزشیابی

هدف:

ارتقای کیفیت آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصر

فعالیت های مورد انتظار:

مشارکت در طراحی سامانه ارزشیابی اساتید Sundoct

مشارکت در سامانه ارزشیابی اعضا هیات علمی در حیطه فعالیت چهارگانه

طراحی و پایش سامانه نظرسنجی از استاد و فراگیر در خصوص فرایندیاددهی و یادگیری و امکانات رفاهی و گزارش گیری از سامانه

مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال نتایج آنالیز فرم های شماره 13 و 14 به مرکز توسعه دانشگاه

ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در خصوص انجام ارزشیابی درونی

ارزیابی بیرونی در گروهها پیگیری اجرای مصوبات

ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

رئیس کمیته : دکتر هومن رفیعی سروری

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضاء کمیته :

دکتر نسرین جلیلیان

دکتر الهام سیاه کمری

دکتر سیدوحید جاسمی

دکتر بابک ایزدی

دکتر نسرین مرادیان

دکتر روناک میلادی

دکتر محمدرضا فرنیا

لادن ابراهیم پوریان

صورتجلسه فروردین ماه 99

 

صورتجلسه اردیبهشت ماه 99

 

صورتجلسه خردادماه 99

 

صورتجلسه تیر ماه 99

 

صورتجلسه مردادماه 99