معرفی مدیر

 مدیر EDU مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

جناب آقای دکتر مهدی سلیمی

معاون آموزشی مجتمع

متخصص داخلی ] فوق تخصص ریه

عکس