شرح وظایف

شرح وظایف و محورهای کلی

برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)
شرکت فعال در جلسات تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش و مدیران گروهها
ارائه علمی سازوکار مناسب برای توانمندسازی اعضای هیأت
مشارکت در هدایت، اجرا و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی
هدایت و نظارت در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی
ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
انجام نظر سنجی از اعضای هیأت علمی و فراگیران به صورت دوره ای