دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت دارو و درمان / ایمنی بیمار / ابزار شناسایی بیماران در معرض خطر