دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت دارو و درمان / ایمنی بیمار / چک لیست نقل و انتقال ایمنی بیماران به اتاق عمل