دکتر فیض اله منصوری
رتبه علمی دانشیاری
دکترای تخصصی بیماری های عفونی