دکتر محمد حسین زمانیان

متخصص بیماری‌های عفونی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمانیان

 

سوابق

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی 

فارع التحصیل رشته تخصص عفونی از دانشگاه شهید بهشتی 

معاون دارو و درمان مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) از سال ۱۳۹۷

رییس بیمارستان سوانح و سوختگی گلستان