دکتر محمد حسین زمانیان

متخصص بیماری‌های عفونی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه