دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / مدیریت خطر، حوادث و بلایا