معاون توسعه و برنامه ریزی

کیومرث حیدری
کارشناس ارشد مدیریت تحول
دکترای  حرفه ای مدیریت DBA

 

حیدری

 

 سوابق

عضو تیم راه اندازی بیمارستان امام رضا (ع)

مسئول تدارکات بیمارستان به مدت ۱۰ سال 

مدیر خدمات پشتیبانی مرکز ۱ سال

رئیس امور اداری و جانشین مدیر مرکز ۴ سال و همزمان تفویض اختیار از رئیس بیمارستان 

مدیر بیمارستان امام  خمینی (ره) اسلام آباد غرب ۱ سال

مدیر امور عمومی فوریت های پزشکی 

مدیر بیمارستان گلستان ۱۸ ماه (مرکز ریفرال کرونا)