معاون توسعه و برنامه ریزی

محمود فخری
کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت جامعه 
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1377
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 

mr.fakhri

 

مدیر بیمارستان چهارمین شهید محراب
مدیر کلینیکهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی 
معاون اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی 
مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
عضو هیئت بورد علوم پایه گروه اتاق عمل 
مدیر بیمارستان امام علی (ع)
معاون توسعه وبرنامه ریزی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)