معاون توسعه و برنامه ریزی

محمودکاظمی
مدرک کارشناس ارشد رشته آموزش پزشکی
دانشکاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک 1396
 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1369
 

حاجی کاظمی

 

۱۳۷۰ - ۱۳۷۲
کارشناس نظارت بر درمان، معاونت امور درمان دانشگاه
۱۳۷۲-۱۳۷۵
کارشناس ارزشیابی موسسات پزشکی، معاونت امور درمان
۱۳۷۵-۱۳۷۶
رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه
۱۳۷۶-۱۳۸۷
کارشناس مسئول ارزشیابی موسسات پزشکی-معاونت درمان
۱۳۸۷-۱۳۹۳
رئیس اداره حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه
۱۳۹۲-۱۳۹۴
مدیر برنامه ریزی حوزه درمان دانشگاه
۱۳۹۴-۱۳۹۷ 
مدیر بیمارستان امام علی (ع) 
۱۳۹۸ 
مدیر بیمارستان طالقانی
۱۳۹۹
معاون توسعه و برنامه ریزی امام رضا (ع)

 

ارزیاب ارشد وزارت بهداشت در ارزیابی حاکمیت بالینی بیمارستانهای کشور
سرارزیاب ارشد وزارت بهداشت در اعتبار بخشی بیمارستانهای کشور
عضو کارگروه تجهیز و راه اندازی بیمارستانهای قصرشیرین و جوانرود 
عضو کارگروه بهره برداری از اولین مرکز MRI استان
عضو تخصصی پیگیری تجهیز و راه اندازی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) 
نماینده دانشگاه در تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی استان 
مسئول طرح سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی استان 
مسئول راه اندازی ستاد هدایت دانشگاه درسال ۱۳۸۲ بعنوان اولین ستاد هدایت منطقه غرب و شمال غرب کشور 
مسئول راه اندازی اولین نظام تریاژ در اورژانس بیمارستانهای استان ۱۳۸۳
عضو کارگروه راه اندازی بیمارستانهای گیلانغرب و سرپل ذهاب