معاون آموزشی

دکتر مهدی سلیمی 
فوق تخصص ریه 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دکتر سلیمی