کمیته برنامه ریزی آموزشی

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیت های مورد انتظار:

انطباق محتوی برنامه های درسی با کوریکولوم آموزشی

ارائه مشاوره جهت تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی و ارسال جهت داوری به EDC

ارائه بازخورد نتایج داوری طرح درس ها به اساتید

ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آن ها

مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس و برگزاری کارگاه های مربوطه

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

رییس کمیته : دکتر اکرم ذوالفقاری

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضا

دکتر نسرین جلیلیان

دکتر رزیتا ناصری

دکتر سیما گلمحمدی

دکتر محمد حسین زمانیان

دکتر رضا فتاحیان

دکتر محمد رضا رضایی

دکتر رضا فرهمند

دکتر ماریا شیروانیصورتجلسه فروردین ماه 99

 

صورتجلسه اردیبهشت ماه 99

 

صورتجلسه خرداد ماه 99

 

صورتجلسه تیر ماه 99

 

صورتجلسه مرداد ماه99