دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد توسعه آموزش پزشکی EDU / کمیته ها / کمیته استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجویی

اهداف کمیته

1-1- آشنا نمودن اعضاء هیات علمی با قوانین و آئین نامه های مرتبط

1-2- ارتقای دانش، نگرش و مهارت حرفه ای اعضای  هیات علمی در حوزه یاددهی یادگیری

1-3 ارتقای دانش، نگرش و مهارت حرفه ای اعضای  هیات علمی در حوزه پژوهش

1-4- ارتقای دانش، نگرش و مهارت حرفه ای اعضای  هیات علمی در حوزه ارزشیابی

 

شرح وظایف

 1-2- تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاه های اموزش پزشکی

2-2- برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس اولویت های اعلام شده

2-3- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی بر اساس چالش های بیمارستانی

2-4 -ارزشیابی میزان اثر بخشی کارگاههای اجراء شده

2-5 –تدوین و اجرای برنامه ها جهت تشویق شرکت کلیه اعضاء هیات علمی در کارگاهها

2-6 اطلاع رسانی و پیگیری برنامه های توانمند سازی اساتید

2-7 ارجاع اطلاعات مربوطه به شرکت اعضاء به EDC دانشگاه