اولویت های پژوهش درآموزش


1. بکارگیری آموزش مجازی

2. بکارگیری روش های نوین آموزش

3. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

4. بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

5. فرسودگی شغلی دردستیاران

6. نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

7. نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش

8. شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی

9. مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

10. نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

11. آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی

12. وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان

13. ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی

14. بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی

15. چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

16. نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی

17. راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف

18. بررسی خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی

19. سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی