کارگاه وبیناری اخلاق در پژوهش

کارگاه آموزش مجازی اخلاق در پژوهش در روز یکشنبه 99/6/2 از ساعت 11 الی 12/30 با تدریس جناب آقای دکتر علی سروش ریاست مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) جهت توانمندسازی اساتید به صورت وبیناری برگزار گردید.

کارگاه وبیناری کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش