کارگاه آموزش مجازی تحت عنوان تازه های تشخیصی و درمانی کرونا

کارگاه وبیناری تازه های تشخیصی و درمانی در کرونا در روز چهارشنبه 99/6/12 با تدریس جناب آقای پروفسور سیاوش وزیری به منظور توانمندسازی فراگیران به صورت مجازی برگزار گردید.

تازه های تشخیصی و درمانی در کرونا