دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی و پژوهشی

آئین نامه تفصیلی وظایف نظارتی معاون آموزش پژوهشی بیمارستان 

ماده1-پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی

بند الف- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروه های بالینی بر اساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل:

- کار آموزی ها-کارورزی ها

- راند بخش

- گزارش صبحگاهی

- تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کارورزان و دستیاران

- برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها و دستیاران

- آموزش سرپائی دردرمانگاه هاو....

- ارزشیابی دانشجویان وکارورزان از نظر علمی وعملی و رفتاری

- طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

بند ب- برنامه ریز و مجری فعالیت های  EDO ،EDC در بیمارستان

بند ج- نظارت و هماهنگی در اجرای حضور ادغام یافته گروه های علوم پایه در بیمارستان های آموزشی در ارتباط با آموزش های بالینی

بند د- نظارت بر عملکرد و حضور در تمامی جلسات کمیته ”هماهنگی گروههای آموزشی“ جهت حل مشکلات و اختلافات بین گروههای آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی مشترک

تبصره1: کلیه گروه های آموزشی موظفند به طور مرتب برنامه ماهیانه یا ادواری خود را جهت اطلاع معاون آموزشی دانشکده و رونوشت آن را برای معاون آموزشی بیمارستان ارسال نمایند وچنانچه تغییری در برنامه ها بوجود آید،اعلام نمایند.

تبصره 2: کلیه گروههای آموزشی موظفند برنامه مرخصی های اساتید جهت هماهنگی با بخش های مختلف بیمارستان و جلوگیری از مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی لازم می باشد، 15 روز قبل از مرخصی به معاون آموزشی بیمارستان اعلام می نمایند.


9