توسعه آموزش پزشکی (EDU)

واحد توسعه آموزش پزشکی با ریاست معاون آموزشی مجتمع و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکیل شده است.

اهداف دفتر توسعه

هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، نظارت و ارزشیابی جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی از طریق موارد زیر است:

ارزشیابی کیفیت آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و فراگیران

نظارت بر فعالیت ها و برنامه های آموزشی

نیازسنجی و سیاست گزاری آموزش اعضای هیئت علمی و فراگیران

هدایت اعضای هیات علمی بسوی استفاده از روش های نوین آموزش

جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

شرح وظایف و محورهای کلی

برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی (ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)

شرکت فعال در جلسات تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش و مدیران گروهها

ارائه علمی سازوکار مناسب برای توانمندسازی اعضای هیأت

مشارکت در هدایت، اجرا و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی

هدایت و نظارت در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

انجام نظر سنجی از اعضای هیأت علمی و فراگیران به صورت دوره ای

ساختار دفتر توسعه آموزش

اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:

ریاست مجمع

معاون آموزشی مجتمع (سرپرست واحد)

مدیر آموزش ( کارشناس واحد)

یک نفر نماینده از هر گروه آموزشی

اعضاء هیات علمی علاقمند به همکاری در واحد توسعه آموزش

کمیته های تخصص

حداقل کمیته های دفتر توسعه شامل:

کمیته ارزشیابی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته آموزش مجازی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته ارزشیابی

هدف:

ارتقای کیفیت آموزشی از طریق ارزشیابی تمام عناصر

فعالیت های مورد انتظار:

مشارکت در طراحی سامانه ارزشیابی اساتید Sundoct

مشارکت در سامانه ارزشیابی اعضا هیات علمی در حیطه فعالیت چهارگانه

طراحی و پایش سامانه نظرسنجی از استاد و فراگیر در خصوص فرایند یاددهی و یادگیری و امکانات رفاهی و گزارش گیری از سامانه

مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال نتایج آنالیز فرم های شماره 13 و 14 به مرکز توسعه دانشگاه

ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در خصوص انجام ارزشیابی درونی

ارزیابی بیرونی در گروهها پیگیری اجرای مصوبات

ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

اعضا کمیته :

دکتر دکنر نسرین جلیلیان

دکتر غلامرضا مرادی

ریس کمیته

لادن ابراهیم پوریان دبیر کمیته

کمیته برنامه ریزی آموزشی

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیت های مورد انتظار:

انطباق محتوی برنامه های درسی با کوریکولوم آموزشی

ارائه مشاوره جهت تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی و ارسال جهت داوری به EDC

ارائه بازخورد نتایج داوری طرح درس ها به اساتید

ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آن ها

مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس و برگزاری کارگاه های مربوطه

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

رییس کمیته : دکتر اکرم ذوالفقاری

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضا

دکنر نسرین جلیلیان

دکتر رزیتا ناصری

دکتر سیما گلمحمدی

دکتر محمد حسین زمانیان

دکتر رضا فتاحیان

دکتر محمد رضا رضایی

دکتر رضا فرهمند

دکتر ماریا شیروانی

کمیته پژوهش در آموزش

هدف: ارتقا کیفیت پژوهش کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در زمینه آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی

فعالیت های مورد انتظار:

نیازسنجی پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

ارائه خدمات پژوهشی به اساتید و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

ارائه مشاوره و تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز در زمینه پژوهش

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

رئیس کمیته : دکتر علیرضا خاتونی

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضا

دکنر نسرین جلیلیان

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر مظاهر رمضانی

دکتر احسان علیمحمدی

دکتر زینب محسنی افشار

کمیته آموزش مجازی

هدف:

اجرا و پیاده سازی روش های نوین آموزشی و کاربرد آموزش مجازی

فعالیت های مورد انتظار:

نیاز سنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی آموزش مجازی

همکاری و مشاوره به گروه های اموزشی در خصوص برگزاری تله کنفرانس (تله مورنینگ ، تله راند و ...)

همکاری و مشاوره به گروه های آموزشی در خصوص اجرای برنامه live surgery

همکاری در طرح، برنامه ریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

فراهم آوردن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری

تغییر بستر اینترنت از بی سیم به فیبر نوری و افزایش مکانهای دسترسی به اینترنت

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

رئیس کمیته : دکتر رضا فرهمند

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضا

دکنرپیام ساری اصلانی

دکتر نسرین جلیلیان

دکتر اکرم ذوالفقاری
 
دکتر غلامرضا مرادی

دکتر سمانه دانایی

دکتر مهرعلی رحیمی

دکتر محمد رضا اکرمی

دکتر برضا رضایی

دکتر هومن رفیعی

دکتر محمد رضا فرنیا